ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

Հաճախ թույլ տրվող սխալների շտեմարան

Իրավական ակտի անվանումը և խախտված հոդվածը

Պատասխանատվություն սահմանող հոդվածը

Խախտման նկարագրությունը

ԼՂՀ կառավարության 26.12.2000թ. թիվ 255 որոշում

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 28-րդ հոդված

Ձեռք բերված ապրանքները գրանցման գրքում  չեն գրանցվել և հաշվետվությունում չեն արտացոլվել

ԼՂՀ կառավարության 08.11.2013թ. N 766-Ն որոշում

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 25.1-ին հոդված

Ապրանքանյութական արժեքների պակասորդի արտացոլում

«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 10-րդ հոդված

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ և 27-րդ հոդվածներ

Համախառն եկամուտը նվազեցվել է փաստաթղթերով չհիմնավորված ծախսերի չափով, որի հետևանքով հարկվող շահույթը պակաս է ցույց տրվել 

«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 10-րդ հոդված

«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 67-րդ հոդված

Համախառն եկամուտը նվազեցվել է փաստաթղթերով չհիմնավորված ծախսերի չափով, որի հետևանքով վնասն ավել է ցույց տրվել

«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 45-րդ հոդված

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 24-րդ հոդված

Շահութահարկի հաշվարկ չի ներկայացվել

«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդված

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 27-րդ հոդված

Հարկվող օբյեկտի պակաս արտացոլում (պակաս ցույց տրված եկամուտ), որի հետևանքով հարկվող շահույթը պակաս է ցույց տրվել  

«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 62-րդ հոդված

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ և 27-րդ հոդվածներ

Ոչ ռեզիդենտին վճարվող եկամտից աղբյուրի մոտ որպես հարկային գործակալ չի պահվել շահութահարկ

«Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ կետ

 

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ և 27-րդ հոդվածներ

 

Ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերված ապրանքների դիմաց վճարված գումարներից որպես հարկային գործակալ չի հաշվարկվել և պահվել եկատային հարկ

«Եկամտային հարկի մասին»  ԼՂՀ օրենքի 13-րդ հոդված

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ և 27-րդ հոդվածներ

 

Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից և դրան հավասարեցված եկամուտներից չի հաշվարկվել և պահվել եկամտային հարկ

«Եկամտային հարկի մասին»  ԼՂՀ օրենքի 14-րդ հոդված

Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ և 27-րդ հոդվածներ

Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից և դրան հավասարեցված եկամուտներից չի հաշվարկվել և պահվել եկամտային հարկ, ինչպես նաև հարկային մարմին չի ներկայացվել համապատասխան հաշվարկներ

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ հոդված

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ հոդված, «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ հոդված

Հաշվանցվել են ձեռք բերված այն ապրանքների և ստացված այն ծառայությունների գծով մատակարարների կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները, որոնց դիմաց բանկի կամ փոստի միջոցով մատակարարի բանկային հաշվին վճարում չի կատարվել

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 6-րդ հոդված

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ հոդված

Հարկվող գործարքների հարկվող շրջանառության նկատմամբ ԱԱՀ-ն պակաս է հաշվարկել 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 26-րդ հոդված

Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ, «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ հոդվածներ

Ոչ արտադրական նպատակներով ձեռք բերված ապրանքների դիմաց մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարներից ավել հաշվանցում

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 27-րդ հոդված

 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ, «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 23-րդ հոդվածներ

Չեն իրականացրել ԱԱՀ-ով հարկվող և ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարքների առանձնացված հաշվառում և մատակարարների կողմից ներկայացված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները լրիվությամբ հաշվանցվել են նույն ժամանակահատվածում

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 31-րդ հոդված

Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ  հոդված 

ԱԱՀ-ի պարտավորությունները ցույց են տրվել դրանց ծագմանը հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանում 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 20-րդ հոդված

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ և 431-րդ հոդվածներ

Մատակարարի կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվների վերաբերյալ ներկայացված տեղեկությունները չեն ներկայացվել, սակայն դրանց գծով կատարվել է ԱԱՀ-ի հաշվանցում

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 32-րդ և  33-րդ հոդվածներ

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 24-րդ հոդված

Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկ չի ներկայացվել

«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 7-րդ  հոդված

«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդված

Առևտրի հարկով հարկվող օբյեկտի նկատմամբ առևտրի հարկ չի հաշվարկվել

«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 13-րդ հոդված

«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդված

Առևտրի հարկ վճարողի կողմից դուրս գրվող հարկային հաշիվներում նշված ԱԱՀ-ի գումարը գերազանցել է մատակարարների կողմից ներկայացված հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքի 6-րդ հոդված

 

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդված

Կանխիկ դրամով իրականացվող դրամական հաշվարկների կանոնների չպահպանում, հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտում

ԼՂՀ կառավարության 29.11.04թ.  թիվ 477 որոշում

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 13-րդ հոդված

Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների միջոցով օրական գրանցված տվյալների հիման վրա ստացված կանխիկ դրամի` մուտքի օրդերով մուտքագրումը դրամարկղ կամ բանկային հաշիվ կատարվել է սահմանված ժամկետից ուշ

«Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների /մասհանումների/ մասին» ԼՂՀ օրենքի 4-րդ հոդված

«Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների /մասհանումների/ մասին» ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդված

Մասհանումների հաշվարկման օբյեկտի պակաս արտացոլում

 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 4-րդ հոդված

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 18-րդ հոդված

Շրջակա միջավայրում ոչ թունավոր, ոչ վտանգավոր նյութերի տեղադրումից, ինչպես նաև արդյունահանված պաշարներից վճար չի հաշվարկվել

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 5-րդ հոդված

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս, 18-րդ հոդվածի 3-րդ  և 6-րդ մասեր

Բնօգտագործման վճար չի հաշվարկվել

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ, 6-րդ կետեր

Թափոնների սխալ դասակարգման հետևանքով համապատասխան չափով բնապահպանական վճար չի հաշվարկվել

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 20-րդ հոդված և 9-րդ հոդված

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 18-րդ հոդված

Օգտագործված պաշարների համար պակաս է հաշվարկվել բնօգտագործման վճարը

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 6-րդ հոդված

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 12-րդ հոդված

Չեն պահպանվել դրամարկղային գործառնությունների սահմանափակումները

You are the 2641066-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 

 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
July
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ